2785
ЮУНД ЗОРИУЛАН АШИГЛАХ ВЭ

Бүлэг
“forum.parliament.mn” буюу цахим хэлэлцүүлгийн энэхүү систем нь хууль санаачлагчдын боловсруулсан хуулийн төслүүдэд иргэд, ИНБ болон бусад сонирхлын бүлгүүдийн саналыг авах, нэгтгэх, тусгах, тухайн талуудад эргэн тайлагнаж харилцан мэдээлэл солилцоход зориулагдсан эргэх холбоо бүхий хоёр талт хэлэлцүүлгийн систем юм. Цахим хэлэлцүүлгийн энэ систем нь Улсын Их Хурлын www.parliament.mn гэсэн албан ёсны цахим хуудасны нэг хэсэг бөгөөд нэг талаас хууль