1886
Хууль тогтоох үйл явц дахь иргэдийн оролцоо
Уг судалгааг НДЭХ-ий хэрэгжүүлж буй "ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛААР ДАМЖУУЛАН ХУУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ" төслийн хүрээнд Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Дорнод, Завхан, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгуудад 2000 иргэнийг хамруулан хийв.
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..